การรับซื้อคืน

กติกาการรับซื้อคืน

  1. ซื้อไป 1-5 ปี รับซื้อคืน 40% ของราคาที่ซื้อ
  2. ซื้อไป 5-10 ปี รับซื้อคืน 50% ของราคาที่ซื้อ
  3. ซื้อเกินกว่า 10 ปี ให้กำไร 5% ของราคาที่ซื้อ
      • *หมายเหตุ กรณีไม้อยู่ในสภาพเดิม
      กรณีแตกเพิ่มเติมซื้อคืนตามราคาที่บริษัทประเมิน